Soutěž Najdi rozdíly

74. termín


 Velikonoce

 

Křesťanské Velikonoce jsou provázané s židovským svátkem Pesach - Svátkem nekvašených chlebů. Tento svátek připomíná vyjití Izraele z egyptského otroctví, kterému předcházelo 10 ran egyptských, které dopadly na Egypt poté, co faraon nechtěl Izraelity propustit.

Čtyři dny před vyjitím z Egypta si dle Božího příkazu každá rodina vybrala zdravého beránka bez vady. Během 14. nisanu jej obětovali a použili jeho krev na označení veřejí svých domů a do půlnoci 15. nisanu jedli beránky s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Takto označené domy poté Hospodin přeskočil, když procházel Egyptem a vybíjel vše prvorozené. Hospodin také sdělil Mojžíšovi a Áronovi nařízení o slavení hodu beránka a o zasvěcení prvorozených.

Po poslední ráně (pobití prvorozených) faraon Izrael z otroctví propustil, ale jeho srdce bylo stále zatvrzelé a začal Izraelity pronásledovat. Sedmého dne se Izraelité octli v sevření mezi mořem a faraonovým vojskem. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin rozdělil jeho vody. Izraelité prošli mořem po suchu, faraon se pustil za nimi, avšak Mojžíš vztáhl ruku nad moře, jeho vody se vrátily a přikryly celé faraónovo vojsko. Tato událost se připomíná v sedmý den Pesachu, který má stejně jako první den pravidla „plnohodnotného“ svátku.

Mimo Izrael trvá Pesach 8 dní, v Izraeli pak dní 7, přičemž první a poslední den je svátek a mezi nimi je 5 dní chol ha-mo'ed. Pesach začíná 15. nisanu a končí 21. nisanu v Izraeli, 22. nisanu v diaspoře.

~~~

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Jejich podstata je v Boží lásce bez podmínek (ne "mám tě rád, ale/protože..."; Bůh říká jen "mám tě rád") ke každému jednotlivému člověku. Jsou připomínkou Ježíšovy konečné oběti, smrti na kříži a Jeho zmrtvýchvstáním, které se odehrály před dvěma tisíci lety během Pesachu.  Slavnost Velikonoc je tvořena Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí zmrtvýchvstání. 

  

Zelený čtvrtek 
Připomínka poslední večeře, při které Ježíš ustanovil památku na své utrpení a smrt. Učinil to během židovské velikonoční hostiny (paschy), připomínající vyvedení Izraele z otroctví v Egyptě do zaslíbené země a Boží ochranu před smrtí pro všechny, kdo své domovy označili krví obětovaného beránka. 

Velký pátek 
Ježíš přijal rozsudek smrti v den, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. Stává se novým velikonočním beránkem bez vady, který svou smrtí zpečetil novou věčnou smlouvu mezi Bohem a lidmi, smlouvu o spáse milostí každého člověka. 

Bílá sobota 
Připomínka Ježíšova přebývání v hrobě a jeho sestoupení do podsvětí. 

Neděle zmrtvýchvstání (Boží Hod velikonoční)
Připomínka Ježíšova zmrtvýchvstání. Vítězství nad smrtí a "přechod" (pesach) z područí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.

 

Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

 

  „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze Něj zachráněn."

Bible - Nový zákon, Jan 3:16-17
 
"Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben."
Bible - Nový zákon, Římanům 10:9-11

Odměny:

3x hlavní výhra

Velikonoční marmeláda

Výherci:
monislim03
fialka40
naty8096

3x vedlejší výhra

Mrkvovo-jablečná směs

Výherci:
janaj
mamaMarta
dasah53Nalezeno:


Nalezené rozdíly

Pro odeslání odpovědi se musíte přihlásit.


Na tento termín odpověděli:

janaj, mamaMarta, monislim03, fialka40, naty8096, lacrima1, Apachie1, tono2007, herodesuvpes, tonek88, katerinadujkova, terez8888, dasah53, jirkakt